Kot župan občine Šmarje pri Jelšah si bom prizadeval:

 1. sodelovati z državnimi direktorati in agencijami pri planiranju državnih investicij na področju občine Šmarje pri Jelšah,
 2. pridobiti čim več državnih investicij na področje občine Šmarje pri Jelšah,
 3. biti uspešen na razpisih za državna sredstva in sredstva evropske unije, kjer v finančni konstrukciji sodeluje tudi občina,
 4. v oblikovanje proračunov vključevati krajevne skupnosti že v fazi zasnove proračuna,
 5. poskrbeti za potrebe gasilskih društev, ki so temelj naše varnosti ob požarih in naravnih nesrečah,
 6. za enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti.

 

Funkcijo župana nameravam opravljati profesionalno, saj je za uresničitev zastavljenih ciljev potrebno večkrat na pogovore v Ljubljano, biti prisoten med ljudmi, spremljati potek realizacije projektov, sodelovati pri pripravi lastnih projektov,.... Menim, da uspešno gospodarjenje z nekaj več kot 10 mio € občinskega proračuna in pridobivanje državnih investicij na področje občine zahteva celega človeka, ki se mora v celoti posvetiti  le delu župana.

Za razvoj gospodarstva v občini lahko občina naredi največ, če zagotovi ustrezno cestno, komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo. Zato si bom prizadeva za:

 • čim prejšnjo rekonstrukcijo državne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec. Prednostno je potrebno izvesti izgradnje odsekov nadomestne ceste skozi Šmarje pri Jelšah ter izgradnjo križišča v Mestinju.
 • Izvesti je potrebno tudi preplastitve obstoječe ceste skozi Šmarje pri Jelšah in odsek Šmarje - Belo, ob preplastitvah pa na bolj prometnih križiščih zagotoviti odstavne pasove ali pa zgraditi krožišče. Vse v cilju večje prometne varnosti in zagotavljanja največje možne pretočnosti prometa.
 • Pri vseh investicijah države mora občina sodelovati pri pridobivanju zemljišč in se uskladiti in dogovoriti z vsemi deležniki, da se investicije začnejo čim prej.
 • Ob rekonstrukcijah cest mora občina poskrbeti, da se v cestno telo položijo tudi ustrezni komunalni in telekomunikacijski vodi.

V okviru državnega projekta izgradenj in povezovanja kolesarskih stez do leta 2021, bomo zgradili kolesarske steze, kot so predvidene v načrtu. S tem se bomo s kolesarskimi stezami povezali s sosednjimi občinami Šentjur, Rogaško Slatino in Poljčanami. Ukiniti je potrebno vse  nezavarovane enonivojske železniške prehode in zgraditi nadomestne ceste. Sem spada tudi nadomestna cesta s kolesarsko stezo od Stranja do Mestinja mimo čistilne naprave vse do Megrada in naprej do Podplata. Gradnjo moramo izkoristiti in pod kolesarske steze ali nadomestne ceste položiti trase za optične povezave ter druge potrebne komunalne vode.

Pristopiti je potrebno k ureditvi odcepa pri trgovini Kašča proti Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. V času, ko vozijo šolski avtobusi tam nastajajo zastoji, sedanja ureditev pa je nevarna za vse udeležence v prometu.

V obliki javno zasebnega partnerstva bomo pristopili k:

 • izgradnji varovanih / oskrbovanih stanovanj na področju Lorgerjeve domačije v Šmarju pri Jelšah.
 • izgradnji bazena pod pogojem, da najdemo zasebnega partnerja, ki bo soinvestiral v izgradnjo bazena in spremljajočih objektov, kasneje pa ga tudi upravljal in tekoče vzdrževal. Do končanja izgradnje pa zagotoviti kopališki avtobus do bližnjih kopališč, kjer bomo izposlovali tudi popuste za naše občane.
 • skupaj z zasebnikom k odkupu zemljišč v stanovanjski soseski Dobrava, ki jih bo zasebnik komunalno opremil v skladu z načrti in veljavnim OPPN ter jih prodal zainteresiranim kupcem.

Občina mora prevzeti vzdrževanje in rekonstrukcije gasilskih dvoran, saj le-te uporabljajo vsi krajani. Vsi gasilski domovi potrebujejo energetsko sanacijo, gasilska domova v Kristan Vrhu in v Zibiki pa tudi temeljito sanacijo notranjosti. Upravljanje gasilskih domov pa mora ostati v rokah gasilskih društev. Lastna sredstva bodo tako lahko gasilska društva uporabila za nabavo operativno - tehničnih sredstev in za izobraževanja.

V letošnjem letu smo v Šmarju pri jelšah imeli slabo izkušnjo ob močnem nalivu, ki je poplavil središče Šmarja. Zato bom kot župan poskrbel za redno vzdrževanje pokritih in odprtih vodotokov. Da se kaj takšnega ne bi ponovilo, je potrebno v zgornjih tokih Zadrškega, Šmarskega in Dvorskega potoka zgraditi suhe zadrževalnike vode kot bo to narekovala stroka. Prav tako je potrebno po navodilih stroke stabilizirati plazovita območja še preden plazovi zgrmijo v doline in povzročijo škodo.

V bodoče bomo namenili več sredstev za temeljito obnovo lokalnih cest. Prednost bodo imele ceste, po katerih vozi šolski avtobus. Najprej je potrebno obnoviti odsek Ješovec - Ločnec - Brezje, cesto Zibika - Strtenica, Nova Vas - Sladka Gora. Ne smemo pa zanemariti ostalih lokalnih cest. Zavzel se bom za temeljito in kvalitetno obnovo, za hkratno ureditev odvodnjavanja in izgradnjo potrebnih muld, saj bomo s tem privarčevali pri vzdrževanju. Poskrbeti pa bo treba tudi za čiščenje obcestnih jarkov in vodnih propustov, da ohranimo obstoječe ceste.

V Šmarju pri Jelšah potrebujemo celovito turistično ponudbo. Tukaj je pomembna vloga JZ za turizem, šport in mladino (TŠM), ki naj v upravljanje prevzame Kulturni dom, Muzej baroka, Sedovško domačijo in druge kulturne in turistične objekte v lasti ali solasti občine. Na tej osnovi naj pripravi programe in jih čim bolj uspešno trži. V ponudbo mora vključiti vse zasebne turistične in kulturne ponudnike ter društva. Tako si bo del prihodka pridobila na trgu, delno pa bo še vedno financirana s strani občine.

Obstoječi objekti v lasti občine morajo dobiti vsebino. Tak objekt je Stara šola v Šmarju pri Jelšah, ki jo je potrebno energetsko sanirati, v 1. nadstropju bo deloval oddelek Glasbene šole Rogaška Slatina, v 2. nadstropju pa bomo uredili prostore za mlada zagonska podjetja v obliki podjetniškega inkubatorja.

Velik problem v občini Šmarje pri Jelšah je zastarela vodovodna mreža. Ob temeljitih rekonstrukcijah lokalnih cest in izgradnjah novih cest ter kolesarskih stez bomo skupaj z upravljalcem vodovodnega omrežja planirali obnovo sekundarnih in terciarnih vodov. Izgube na vodovodnem omrežju so prevelike, povzročajo pa tudi plazove in uničenje lokalnih cest.

V skladu z zakonodajo in določili podzakonskih aktov, je župan zadolžen tudi za izvajanje zdravstvene oskrbe, predšolske in šolske vzgoje ter oskrbe za starostnike. Prizadeval si bom, da bomo skupaj s Centrom za socialno delo omogočili oskrbo starostnikov na domu, kot si večina starostnikov želi. Skupaj z vodstvom zdravstvenega doma in ravnateljema osnovne šole in vrtca bomo dogovorili, da nivo storitev ostane vsaj na enakem ali višjem nivoju. V sklop zagotavljanja boljših pogojev dela na osnovnih šolah spada izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika in POŠ Mestinje.

Veliko napora bom vložil tudi v iskanje ustreznega kupca za Jelšingrad. Kupec se bo v pogodbi moral zavezati k obnovi Jelšingrada v razumnem roku. S čim prejšnjo prodajo bomo Jelšingrad obvarovali propada, našim mojstrom in obrtnikom pa zagotovili delo pri obnovi. Bodoči lastnik bo moral pred podpisom pogodbe izkazati kasnejšo namembnost objekta, ki mora biti v skladu z veljavnim OPPN občine Šmarje pri Jelšah.

 


 

Prav gotovo je še veliko zadev, ki kličejo po rešitvah. Kot župan bom iskal rešitve skupaj z občinsko upravo, svetniki v občinskem svetu, delovnimi telesi občinskega sveta in predsedniki ter sveti krajevnih skupnosti. Prepričan sem, da vsi, ki kandidiramo na lokalnih volitvah želimo razvoj občine Šmarje pri Jelšah. Razlika je, čemu dajemo prednost, koliko izkušenj imamo v delu za skupno dobro in kako bomo izvedli svoj program.

Moja prednost pred ostalimi županskimi kandidati je, da že več let delujem v društvih in v svetu krajevne skupnosti. Dva mandata sem bil tudi občinski svetnik, kjer sem se spoznal z delom župana, občinskega svata, delovnih teles občinskega sveta ter občinske uprave.

Vseh teh ciljev ni mogoče uresničiti brez strokovnega in zavzetega dela občinske uprave, brez sodelovanja z občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi, društvi v občini in občankami ter občani.

Zagotavljam vam, da sem se v dosedanjem delu naučil, da je potrebno vsakega sogovornika najprej spoštovati in se o težavah odkrito pogovoriti. Na koncu mora župan sprejeti rešitev, ki je primerljiva s podobnimi primeri in enaka za vse.

Tako bom delal jaz!